Home커뮤니티Q&A
 
시공견적 요청
김종구
2013.08.17
학교 운동장 견적용
1.잔디운동장 조성
1-1.롤잔디식재
천연 잔디 식재 (0.4*1.00*0.01),중지-재료비포함    3,845㎡
모래깔기및다짐                                                   961㎥
상토혼합(모래+토종개량제)                                   192㎥
토종개량제(보습력,보비력이 부족한 토양용 5kg/㎡) 19,225kg
 
1-2.잔여지평떼식재 
잔디붙임/평떼(잔디줄간격10cm미만,중지  - 재료비포함) 456㎡
 
 
담당자 : 김 종 구 010-6600-5141 부탁드려요.
 
 
 
글쓰기 테스트입니다.
장마철 천연잔디 발병